Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Projekt - IKT učebňa

Projekt - IKT učebňa 

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia v Spojenej katolíckej škole –

                           Základnej škole sv. Svorada a Benedikta v Nitre

Miesto realizácie projektu: Základná škola sv. Svorada a Benedikta v Nitre

Informácia o projekte: Projekt je zameraný na rekonštrukciu odbornej IKT učebne pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov, no orientuje sa aj na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov bude dosiahnuté realizáciou dvoch hlavných aktivít:

- hlavná aktivita č. 1 – IKT učebňa – realizáciou aktivity sa zabezpečí nové vybavenie jestvujúcej IKT učebne,

- hlavná aktivita č. 2 – Stavebné práce – realizáciou aktivity sa vytvorí vhodné a atraktívne prostredie pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Realizáciou projektu sa podporí zlepšenie výsledkov žiakov v národných aj medzinárodných meraniach dosiahnutých vedomostí, zabezpečí sa previazanosť výstupov vzdelávania s požiadavkami praxe, čím sa zvýši pravdepodobnosť úspešnosti budúcich absolventov na trhu práce.

Celkové oprávnené výdavky projektu : 20 954,17 EUR

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

vo výške 85% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Novinky v kocke