Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Kto má nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021

Vážení rodičia,

 

dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy, ktoré od školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách - ruší sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ.

 Oprávnení žiadatelia:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima(ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti nemohol uplatniť daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa („zvýšený daňový bonus“), žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu:

- poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku

- poberateľ výsluhového dôchodku, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, alebo invalidného výsluhového dôchodku

- poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie

- vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa(„zvýšený daňový bonus“), ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (Word)

  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus

Upozorňujeme rodičov, že ak majú nárok na uplatnenie daňového bonusu  a rodič sa rozhodne, že chce, aby sa dieťaťu poskytla dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544 /2010 Z. z., rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne. Tak to vyplýva z výkladu § 52zzj resp. § 33 zákona č. 595/2003 Z. z., ktorý bohužiaľ neumožňuje, aby osobe v prípade straty nároku na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) (1,7 násobok  daňového bonusu) z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu ostal zachovaný nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Preto prosíme rodičov, ktorých sa uvedené týka, aby odovzdali úradné potvrdenia najneskôr do 5.8.2021 na sekretariát školy.

V prílohe nájdete aj výklad MPSVaR SR - § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.

Novinky v kocke