Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Informácie pre piatakov

 

Oznam pre piatakov:

1. termín prijímacích pohovorov  do 8- ročných gymn.      9.5.2022

2. termín prijímacích pohovorov  do 8 - ročných gymn.   12.5.2022

  

TESTOVANIE 5 – 2022 sa uskutoční 18. mája 2022 (streda)

 

 

Informácie pre deviatakov

 

Oznam pre deviatakov:

TESTOVANIE 9 -  2022      sa uskutoční      6. apríla  2022  ( streda)         

Náhradný termín :  21. apríl 2022

1.termín prijímacích pohovorov         9.5.2022

2.termín prijímacích pohovorov         12.5.2022

 

Užitočné webové adresy:

www.svs.edu.sk

www.zoznamskol.eu

www.exam.sk

 

 

Dôležité termíny:

1. Predkladanie prihlášok: rodič predkladá  prihlášku žiaka riaditeľovi ZŠ

na talentové skúšky do 20. 2. 2022,    na ostatné skúšky do 10. 4. 2022

2. Odosielanie prihlášok: podľa pokynov MŠ  

3. Konanie prijímacích skúšok:

Skúšky s overením talentu – talentovky:  15. 3.  – 30. 4. 2022

Ostatné stredné školy, vrátane 8 - ročných gymnázií

1. kolo :       9. 5. 2022   a   12. 5. 2022

2. kolo:      21. 6. 2022,       pričom   do  6 .6. 2022     SŠ zverejnia konanie  2. kola

4. Kritériá: SŠ zverejní kritériá na prijímacie pohovory

1. 2. 2022– na talentovky,     31. 3. 2022 –  na ostatné SŠ – netalentové odbory

5. Počty prihlášok na SŠ

Žiak si môže podať 2 prihlášky  na 1. kolo prijímacieho konania a 2 prihlášky na tzv. talentovky

6. Zápisné lístky  na SŠ   – podľa pokynov MŠ

7. Odvolanie:  proti prípadnému neprijatiu na SŠ môže rodič podať odvolanie do 8 dní

 

Novinky v kocke