Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Platby

Informácia k podmienkam stravovania v SÚŠJ sv. Bystríka

Od 1.9.2023 naďalej platí zákon o dotáciách na stravu pre žiakov ZŠ . Táto dotácia sa
poskytuje za každý deň, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu.
V prípade, že zákonný zástupca žiaka neodhlási zo stravovania a žiak nie je na vyučovaní,
nemá nárok na dotáciu a rodič zaplatí plnú sumu ceny stravy bez dotácie.


Nárok na dotáciu nevznikne, ak:

-sa žiak nezúčastnil vyučovania a nebude odhlásený z obeda

-sa žiak nezúčastní vyučovania a odoberie obed

-sa žiak zúčastní vyučovania, bude mať prihlásený obed, ale tento neodoberie

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné deň vopred alebo do
8,00 hod. ráno na aktuálny deň.


Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ . Cena čipu je
6,20 €.


Možnosti odhlasovania zo stravovania:

-on-line na web-stránke školy: strava.cz
-telefonicky na tel. č.: +421377721698, +42137721710
-osobne v ŠJ

Preplatky za stravu (vrátane paušálneho poplatku) budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.

Kontakt:
Vedúca školskej jedálne: p. Nováková
Telefónne číslo: 037 7721698

 

Zápisný lístok stravníka

Novinky v kocke