Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zápis do 1. ročníka ZŠ

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

zápis do prvého ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 4. až 6. apríla 2022 od 13.00 do 17.00 hod. Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená na webovej stránke školy  pod názvom: “Elektronická prihláška“. Prosíme o správne vyplnenie údajov,  vrátane diakritiky.  Vytlačenú a podpísanú prihlášku oboma rodičmi prineste na zápis svojho dieťaťa  spolu s rodným listom dieťaťa a vaším preukazom totožnosti.

Podpis len jedného ZZ je možný ak:

 

  1. sa zákonní zástupcovia dohodli a doručia písomné vyhlásenie (Príloha 3 );
  2. jedenému zo ZZ bol obmedzený, pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania (neoverená kópia zo súdu);
  3. jeden zo ZZ bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania (neoverená kópia zo súdu);
  4. jeden zo ZZ má  obmedzenú spôsobilosť na právne úkony (neoverená kópia zo súdu);
  5. jeden zo zákonných zástupcov nie je schopný podpísať zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od všeobecného lekára ZZ)
  6. vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou (písomné vyhlásenie: Príloha 2 )

Podmienky prijatia do 1. ročníka:  dieťa k 31.8.2022 dovŕšilo šiesty rok veku a dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť.

Ak dieťa k 31. 8. 2022 nedovŕšilo šiesty rok veku,  môže byť predčasne zaškolené. Potrebné  je doložiť súhlasné vyjadrenie CPPPaP, súhlasné vyjadrenie lekára (pediatra),  potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (Príloha 1 ) a  žiadosť rodičov.

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

Novinky v kocke