Základná škola sv. Svorada a Benedikta

TESTOVANIE 5 – 2016

Naši žiaci v testovaní T5 – 2016  dosiahli vynikajúce výsledky

 

MAT

SJL

Počet žiakov

49

49

Max. počet bodov v teste

30

30

Priemerný počet bodov školy

23,8

23,6

Priemerný počet bodov v rámci SR

18,7

18,9

Priemerná úspešnosť školy

79,2%

78,7%

Národný priemer

62,3%

63,1%

 

V stredu 23.novembra 2016 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ TESTOVANIE 5 - 2016.

Žiaci písali testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Úlohy v testovaní boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach.

Test z matematiky  pozostával  z úloh reálneho života pričom súčasťou niektorých úloh boli aj grafy a tabuľky. Pre úspešné riešenie úloh z matematiky bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali zadanie úlohy. Súčasťou testu zo slovenského jazyka a literatúry boli úlohy zamerané na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracovali s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Rozsah učiva v testoch bol v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program).

Novinky v kocke