Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Andrej Radlinský – nedocenený národovec, učiteľ, jazykovedec, rímskokatolícky kňaz

Počas októbra v tomto roku prebiehala v priestoroch  SKŠ, na internáte nášho gymnázia v misijnej miestnosti  ojedinelá, výnimočná výstava venovaná Andrejovi Radlinskému, pre mnohých neznámemu menu. Aj v Nitre  poznáme Radlinského ulicu, ale netušíme, kto sa za menom skrýva, koho meno nesie. Andrej Radlinský sa narodil v r.1817 na Orave v Dolnom Kubíne, zomrel v obci Kúty v r.1876 pomerne mladý, 62 ročný. Počas svojho plodného a požehnaného života sa venoval veľmi širokému spektru aktivít.

Bol súčasníkom štúrovského revolučného hnutia a rovnakou mierou sa zapájal do národného vývinu 19. storočia, ktoré bolo  obzvlášť rozhodujúce pre náš národ, kedy sa formovali národotvorné požiadavky, vrcholil pocit  národnej spolupatričnosti. Hoci pôsobil na viacerých miestach Slovenska, osudovým životným naplnením sa mu stala Banská Štiavnica. V jeho živote môžeme nájsť mnohé  paralely života a osud  osobnosti Ľudovíta  Štúra.  A. Radlinský sa rovnako podieľal  na kodifikácii spisovnej slovenčiny a oddane, obetavo slúžil slovenskému národu.   Bol  katolícky kňaz, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ, redaktor, vydavateľ, zakladateľ prvého slovenského  ochotníckeho divadla v Banskej Štiavnici, spoluzakladateľ Spolku sv. Vojtecha a Matice slovenskej. Veľmi mu  ležalo na srdci  vzdelávanie súdobej mládeže a pozdvihnutie školstva. Pričinil sa o založenie prvých  knižníc , čitateľských  a iných  vzdelávacích  spolkov.  Rovnako sa angažoval v oblasti pedagogiky a stal sa zakladateľom prvého pedagogického časopisu na Slovensku Tatran, ktorý mal pestrý edukačný, zábavný i politický obsah. Medzi významné diela s určitosťou zaraďujeme gramatické dielo Pravopis slovenský s krátkou mluvnici ,  venoval sa náboženskej literatúre, pre kňazov napísal  Poklady kazateľského rečníctva. Veľmi zaujímavé je dielo  Školník, ktorý  presahuje do niekoľkých vedných odborov, napr. do slovenského jazyka, náboženstva, geografie, dejepisu, fyziky.  Mimochodom, venoval sa fyzikálnej  terminológii, ale aj občianstvu, politike.  Toto dielo je nielen vedeckým traktátom, ale obsahuje aj užitočné praktické rady a ukážky, cvičenia.  Hoci Andrej Radlinský naplnil svoj život činorodou prácou pre  slovenský národ, netúžil po osobnej sláve a uznaní, usiloval sa napĺňať  vznešené ciele, slúžiť Bohu a slovenskému národu. Zanechal nám skvostný  vzor ušľachtilého, pokorného a  skromného  kresťanského života. 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová)

Novinky v kocke