Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Vzhľadom na prerušenie vyučovania ministrom školstva od 30. marca 2020 do odvolania sa  zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na šk. rok 2020/2021 uskutoční v  termíne

od 15. do 30. apríla 2020.

 

Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou pomocou aplikácie Edupage (elektronická prihláška).

Zákonný zástupca môže dieťa prihlásiť iba na jednu základnú školu. Ak zákonný zástupca dieťaťa žiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, okrem elektronickej prihlášky vyplní tlačivo - žiadosť o odklad a prinesie ho osobne na vrátnicu GCM v pondelok, stredu a piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., alebo ho zašle poštou na adresu základnej školy.  V elektronickej prihláške je možné zadať túto informáciu  do poznámky. 

Súčasť  žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie  pediatra a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O ďalšom postupe budú zákonní zástupcovia individuálne informovaní.

K zápisu je potrebné doložiť vyjadrenie kňaza farnosti v mieste trvalého bydliska, tlačivo nájdete na stránke školy. Potvrdenie prinesie zákonný zástupca v deň  podpísania prihlášky. Termín Vám bude oznámený.

Preverenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania  v budove základnej školy. 

Novinky v kocke