Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Obnovenie vyučovania od 1. júna 2020

Vážení rodičia,

zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020:

 • Naša škola bude mať prevádzku od 7.00 do 16.00 hod., s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede alebo v spoločnom ročníku.

 

 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami, k zmene môže prísť až v nasledujúcom týždni.

 

 • Prvý deň pri vstupe do budovy školy dieťa odovzdá Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Predkladá ho po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.

 

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 • Sprevádzajúce osoby do vnútorných priestorov školy nevstupujú.

 

 • Každý deň pri vstupe bude prebiehať ranný filter - žiakovi  bude odmeraná teplota a dezinfikované ruky.

 

 • Je potrebné, aby si žiak priniesol každý deň do školy dve rúška, balík hygienických vreckoviek.

 

 • Deti sú povinné nosiť rúška len v spoločných priestoroch, mimo svojej skupiny. V triede rúška nemusia nosiť.

 

 • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín.

 

 • ŠKD bude fungovať pre žiakov 1.- 4. roč. do 16.00 hod, ranný ŠKD nie je.

 

 • Ročníky 6. – 9. budú pokračovať v online vzdelávaní.

 

 • Žiaci 1.– 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR. Rodičia žiakov 1.– 5. ročníka, ktorí sa nebudú stravovať v ŠJ, musia svoje deti riadne odhlásiť u vedúcej ŠJ. Týka sa to aj žiakov 1.- 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy.

 

 • V čase od 1. 6. 2020 nie je možné vojsť autom do areálu školy.

 

 • Tlačivo na potvrdenie dochádzky dieťaťa do a zo školy/ŠKD v čase od 1.- 30.6. 2020 si môžete stiahnuť tu.

 

Informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať!

 

Novinky v kocke