Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na webovom sídle: 

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

V priebehu nasledujúceho týždňa Vás oboznámime s konkrétnymi podmienkami upravujúcimi prevádzku a vnútorný režim na našej základnej škole a s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Podrobnejšie informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy zverejníme do 28.8.2020.

Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy

 

Novinky v kocke