Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Dovoľte nám informovať Vás o organizácii začiatku šk. roka 2020/2021.

2. 9. 2020 – Otvorenie školského roka

- Dochádzka do školy je pre žiakov povinná.

- Otvorenie školského roka 2020/2021 začne 2. 9. 2020 o 8:00 hod. sv. omšou v kostole Navštívenia Panny Márie (kláštorný) za dodržania všetkých hygienicko – epidemiologických opatrení. Povinné je mať rúško, žiaci budú sedieť podľa stanoveného zasadacieho poriadku, ktorý bude vyvesený na dverách kostola.

 - Žiaci prvého ročníka sa pred sv. omšou stretnú na školskom dvore s triednymi učiteľmi, spoločne pôjdu do kostola. Po sv. omši pokračujú v triedach výhradne len v sprievode jedného zákonného zástupcu.

- Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy. V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

- Každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník dieťaťa a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. V prípade, ak žiak vymešká vyučovanie 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, zákonný zástupca vyplní opätovne Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

- Prosíme žiakov 5. ročníka, aby 2. 9. 2020 nahlásili triednemu učiteľovi záujem o  ŠKD.

- Obed 2.9.2020  nie je pre žiakov zabezpečený a ŠKD  nie je v prevádzke.

- Rodič nevstupuje do areálu školy autom.

 

3. 9. 2020 – štvrtok

- Do školy vstupujú iba žiaci v rúšku.

- Pri vstupe prejdú ranným filtrom – meraním telesnej teploty a dezinfekcii rúk. V prípade, že bude žiakovi nameraná teplota nad 37,2 °C, bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý je povinný vyzdvihnúť ho zo školy.

- Žiaci idú do svojich tried, prezúvajú sa v triedach, resp. ostávajú obutí.

- Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť dieťaťu 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

- Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Žiakom 1. stupňa je nosenie rúška odporučené.

- V rámci ŠKD budú tzv. ranné zberné triedy zrušené. Žiaci navštevujúci školský klub budú pred vyučovaním v triede. Dozor budú zabezpečovať triedni učitelia  a vychovávatelia podľa rozpisu.

- Vyučovanie končí o 11:30 hod. :

       1.-2. hod. – triednická hodina

       3.-4. hod. - odovzdávanie učebníc z minulého školského roka.

- ŠKD bude v prevádzke od 6:30 do 17:00 hod.  

 

4. 9. 2020 – piatok

 - Vyučovanie končí o 11:30 hod. – rozvrh upresnia triedni učitelia 3. 9. 2020.

 

OZNAM O OBEDOCH

 -  Žiaci, ktorí majú stravu uhradenú, ale na obed 3.9.2020 alebo 4.9.2020 nepôjdu, je potrebné, aby ich rodič najneskôr do 2.9.2020 zo stravy odhlásil.

 

Pokyn riaditeľa školy - Koronavírus smernica od 01.09.2020

Novinky v kocke