Základná škola sv. Svorada a Benedikta

!!! Pozor zmena !!! Začiatok šk. roka 2020/2021

Riaditeľstvo SKŠ oznamuje, že sa mení organizácia začiatku šk. roka.

 

Úvodná sv. omša tento školský rok nebude.

Otvorenie školského roka  prebehne individuálne v triedach.

 

Žiaci 1. ročníka – triedni učitelia počkajú žiakov pred budovou školy medzi 7:30 – 7:50 hod., spoločne prejdú do prváckych tried v sprievode  iba jedného zákonného zástupcu. V triede dostane zákonný zástupca všetky ďalšie informácie.

Žiaci 2. – 9. roč. – bez sprievodu rodiča prejdú do svojich tried, kde budú informovaní triednymi učiteľmi o hygienicko-epidemiologických opatreniach v škole a o organizácii šk. roka 2020/21.

     2. - 4. ročník – od 8:00  do  9:30 hod.

       5. - 9. ročník – od 9:00  do  10:00 hod.

Novinky v kocke