Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Opatrenia platné do 30. 09. 2020

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

riaditeľ školy vydáva dodatok k „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 26. 08. 2020 . Dodatok obsahuje  zmeny vykonané na základe aktualizácie manuálu MŠVVaŠ SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“ zo dňa 16. 09. 2020, ktoré sú prispôsobené na podmienky školy.

Nižšie Vám prinášane opatrenia platné do 30. 09. 2020. Celý dokument nájdete v prílohe.

Na základe oznámenia RÚVZ v Nitre sa všetkým žiakom v triede oktáva  Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ktorí boli negatívne testovaní na COVID - 19   končia karanténne opatrenia dňa 20.09.2020 a dňa 21.09.2020 môžu nastúpiť do školy.

Riaditeľ školy na základe aktualizácie manuálu MŠVVaŠ SR dňa 16. 09. 2020 prijíma nasledovné opatrenia do konca 30. 09. 2020  nad rámec zelenej fázy:

 • Pri vstupe do školy sa do odvolania vykonáva ranný filter s povinným meraním teploty.
 • Žiakom materskej školy a prvého stupňa odporúčame nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. Rúško odporúčame nosiť aj vo vonkajších priestoroch pri aktivitách s väčším počtom žiakov (telesná a športová výchova, účelové cvičenia, aktivity organizované školským internátom) v prípadoch, ak nie je možné zabezpečiť bezpečnú vzdialenosť medzi osobami (2m).
 • Rodičia do budovy školy nevstupujú.
 • Žiaci sa počas prestávok zdržujú vo svojich triedach a vyhýbajú sa kontaktu so žiakmi z iných tried. Triedy opúšťajú len na nevyhnutne nutný čas.  Žiadame pedagógov konajúcich dozor, aby zabezpečili dodržiavanie vyššie uvedeného nariadenia.
 • Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít vo všetkých interných priestoroch školy.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa do 30. 09. 2020  nevyužívajú. Telesná a športová výchova budú prebiehať v exteriéri.
 • Vyučujúci budú v rámci vyučovacieho procesu dodržiavať podľa možností bezpečný odstup od žiakov (2m).
 • Vo vyučovaní sa do odvolania  nebudú  spájať do skupín žiaci rôznych tried (semináre, spájanie  na hodinách cudzích jazykov). Semináre sa budú v danom období vyučovať dištančne.
 • Nebudú sa  usporadúvať  spoločné akcie žiakov „horného“ a  „dolného“ internátu. Výchovné aktivity budú výhradne prebiehať v rámci tried/výchovných skupín. V priestoroch internátu okrem izieb používajú žiaci rúška.
 • Pedagógovia a nepedagogický pracovníci školy  sa pohybujú len v priestoroch organizačnej zložky, v ktorej vykonávajú pedagogickú a pracovnú činnosť. Všetky administratívne záležitosti sa budú vybavovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 

Počas platnosti jednotlivých opatrení v čase mimoriadnej situácie môže byť podľa potrieb z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti žiakov zmenená organizácia vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa). O konkrétnych úpravách organizácie vyučovania budeme žiakov a rodičov informovať prostredníctvom aplikácie Edupage a Microsoft Teams.

Jednotlivé opatrenia môžu byť predĺžené, prípadne upravené  na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení ÚVZ SR  a MŠVVaŠ SR.

Vedenie školy

 

Oznam Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Novinky v kocke