Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Usmernenie riaditeľa školy platné od 01. 10. 2020

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

 

riaditeľ školy vydáva Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

Usmernenie riaditeľa školy  platné od 01. 10. 2020   k postupu Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 29. 09. 2020.   

 

            Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra bez ohľadu na farbu semaforu školy nad rámec opatrení vyplývajúcich z aktuálneho manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR  nebude až do odvolania realizovať:

  • školy v prírode a lyžiarsky výcvik, a to ani dennou formou,
  • kultúrne, umelecké a tanečné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

 

            Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia  bez ohľadu na farbu semaforu bude škola  realizovať dištančnou formou nasledovné aktivity:

  • rodičovské združenia
  • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
  • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia bez ohľadu na farbu semaforu školy bude realizovať len teoretickou formou a v exteriéroch. V interiéri aj v exteriéri pri vyššie spomenutých aktivitách  budú všetci žiaci nosiť rúška.

Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 29. 09. 2020 s účinnosťou od 1. 10. 2020 od 6:00 hod. až do odvolania sa budú všetci žiaci pohybovať v interiéri školy aj exteriéri  pri aktivitách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu  s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa)  ako je napr. rúško s výnimkou:

-        žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy  v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

-        žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

-        deti v interiéri materskej školy.

Aj vo vyššie uvedených prípadoch odporúčame nosiť rúško.

Ruší sa výnimka z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.

Okrem vyššie uvedeného ostávajú v platnosti nariadenia podľa „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ zo dňa 26.8. 2020 v znení neskorších  dodatkov.

 

Jednotlivé opatrenia môžu byť predlžené, prípadne upravené  na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení ÚVZ SR  a MŠVVaŠ SR.

 

V Nitre 29. 09. 2020

Mgr. Radoslav Rusňák                                  

riaditeľ školy

Novinky v kocke