Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dodatok č. 7 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, 

 

riaditeľ školy vydáva Dodatok č. 7 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

Usmernenie riaditeľa školy platné od 02. 10. 2020 k postupu Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 01. 10. 2020.

Od dnešného dňa až do odvolania sa nebude realizovať krúžková činnosť a plavecké kurzy pre deti a žiakov materskej školy, základnej školy a gymnázia.

Okrem vyššie uvedeného ostávajú v platnosti nariadenia podľa „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ zo dňa 26.8. 2020 v znení neskorších dodatkov.

Jednotlivé opatrenia môžu byť predĺžené, prípadne upravené na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR.


V Nitre 01. 10. 2020

Mgr. Radoslav Rusňák
riaditeľ školy

Novinky v kocke