Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

1. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený 

a)  k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,

b)  k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

 

 2. Výchovný poradca do 26. 2. 2021 informuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov o týchto skutočnostiach: 

a)      Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

  • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
  • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

 

b)      Forma podania prihlášky je možná:  

  • elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo

 

c)       Na jeden  konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme. 

 

d)      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

len pre:

  • študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),
  • študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
  • žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.

Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

 

Celé znenie Usmernenia nájdete Tu.

 

NÁVOD ako podať PRIHLÁŠKU na strednú školu cez Edu Page základnej školy, ktorú navštevuje prihlasovaný žiak. Zákonný zástupca žiaka na vyplnenie elektronickej prihlášky na SŠ môže POUŽIŤ prihlasovacie meno a heslo svojho dieťaťa - prihlasovaného ŽIAKA.
 
Novinky v kocke