Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Slovenčinárky cestovali za inšpiráciou...

V dňoch 23. -24. marca 2017 sa konala celoslovenská konferencia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny v Považskej Bystrici. Zúčastnili sa na nej vedúce predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry,  Mgr. G.Kratochvílová  za základnú školu a PaedDr. V.Ďurfinová za gymnázium. Absolvovali veľmi bohatý a plodný program. Získali cenné informácie o nových trendoch vyučovania slovenského jazyka a literatúry, významné posuny v lingvistike, v hláskosloví, morfológii a rovnako aj  v syntaktických rovinách jazyka. Zaujala nás najmä hraničná  morfosyntaktická disciplína.

Okrem jazykovedných  postupov  sme sa dozvedeli  veľmi užitočné organizačno-technické inštrukcie k testovaniam T5, T9, PFIČ a EMS. Mimo edukatívnych dôležitých faktov bolo veľkým duchovným obohatením stretnutie s významnými lingvistami, literátmi a jazykovedcami svetového formátu. Beseda s pánom Prof. PhDr.Ľuborom Králikom, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV,  autorom unikátneho etymologického slovníka, priniesla vysoko efektívny emocionálny zážitok, rovnako aj s pani Dr. Luciou Ološtiakovou z Prešovskej univerzity, ktorá nám predstavila Retrográdny morfematický slovník slovenčiny. Tento jazykový skvost zaujal aj nášho majstra  básnického slova, pána Daniela Heviera. Všetky vzácne a inšpirujúce vedomosti, informácie chceme aplikovať do našej ďalšej práce, aby vyučovanie  slovenčiny  smerovalo  k užitočnosti, radosti a k potešeniu poznaného.

Na fotografii: beseda s pánom profesorom Ľ.Králikom

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová a PaedDr. V. Ďurfinová)

Novinky v kocke