Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Kooperácia univerzity UKF a našej školy

Naša škola je už dlhé  roky  bázovou školou a spolupracuje s univerzitou (UKF) rôznymi formami. Jednou z nich je aj pedagogická prax poslucháčov. Prichádzajú každý rok do všetkých ročníkov a na rôzne predmety.  V tomto čase si súvislú pedagogickú prax vykonáva Bc.Gabika Tobiášová. Výnimočnosť  praktikantky tkvie v tom, že je absolventkou našej základnej školy i nášho gymnázia (tr.uč. G.Kratochvílová). Gabika je študentkou 5. ročníka FF UKF, s aprobáciou slovenský jazyk a dejepis. Tak, ako bola výnimočne vzorná študentka a žiačka, rovnako pedantne a zodpovedne si pripravila svoje výstupy v triedach. Je vynikajúce, ak škola môže participovať na takejto forme vzdelávania poslucháčov univerzity. Je to obohatenie na oboch stranách.

Úlohou praxe nie je len vyučovanie, ale zároveň aj vynikajúcou možnosťou oboznámiť sa s triednou dokumentáciou, zápismi do dokumentov,  s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu atď. Praktikanti si overujú nielen teoretické vedomosti, ale aj svoju zdatnosť a pripravenosť na náročné učiteľské povolanie.

Jednotlivé vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry sme spoločne koncipovali podľa platného ŠVP. Deti mali  zaujímavé typy hodín i  metód: kombinované, individuálne, skupinové, brainstorming. Aj náročnejšie učivo žiaci zvládli a napr. slovesám(verbá) porozumeli aj zo sémantického(významového) i syntaktického (vetnočlenského) aspektu. Poslucháčka v maximálnej miere využívala moderné metódy zamerané  na všeobecné ortografické a kognitívne kompetencie, komunikačné zručnosti, aplikačné cvičenia  atď. Zaujímavé boli aj kooperatívne úlohy na hodinách literatúry.

Učitelia PK (predmetovej komisie -  jazyky, dejepis, náboženská výchova) i ostatní pedagógovia našej školy kooperujú s metodikmi univerzity. Spolupráca prináša veľa bonusov nielen deťom, ale aj samotným pedagógom.  Prepojenie   vedeckej teórie s praxou vedie učiteľov k neustálemu  kurikulárnemu vzdelávaniu, pracujú na nových modeloch vyučovacích jednotiek.  Všetky pragmatické vedomosti  transformujú na skvalitnenie vzdelávania a  rozvoj každodennej gramatickej, komunikačnej zručnosti i čitateľskej gramotnosti, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje zvyšovanie jazykovej kultúry našich žiakov. 

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová)

Novinky v kocke