Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Slovenčinári v Košiciach

V dňoch 17.  a 18. októbra t.r. sa konala  celoslovenská konferencia Asociácie učiteľov Slovenska (SAUS) v Košiciach, na ktorej sa zúčastnili aj naši pedagógovia. Za gymnázium Mgr. L. Lorincz a za základnú školu Mgr. G. Kratochvílová. Program bol zameraný na skvalitnenie učenia a učebného obsahu slovenského jazyka pre 2. a 3. stupeň. Konferenciu viedol  predseda SAUS-u,  prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu vecí – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“                Johann Carl Friedrich Gauss

Úvod konferencie patril NÚCEM-u. V prezentácii  lektori vyhodnotili jednotlivé testovacie položky T5, T9, EČ MS, v ktorých študenti a žiaci robili najčastejšie chyby a zároveň v  grafoch poukázali na obtiažnosť  testovacej položky. Opakovane zo strany NÚCEM-u nám bolo zdôraznené, že hodnoty medzi 40%60% sa považujú za štandardné. V tomto roku prvýkrát robil NÚCEM korektúru otvorených otázok a poukázali  na mnohé nedostatky v čitateľnosti písma, v pravopise a obsahu. Sú to však problémy, s ktorými sa učitelia stretávajú denne. Korene tohto nedobrého javu môžeme nájsť v skrátenej časovej dotácii slovenského jazyka a čítania v ročníkoch 1. - 4. a  zároveň aj  úplného vylúčenia písania ako predmetu  v nižších ročníkoch. Pravopisu sa venuje prevažne v nižších ročníkoch a v piatej triede podľa ŠVP by mal mať žiak už osvojený pravopis. To je ale iluzórny predpoklad, realita odhaľuje závažné nedostatky v pravopise a v ovládaní normatívneho písania, tieto nedostatky sa postupne nabaľujú v ďalších ročníkoch. Preto treba maximálne dbať na správny obsah, pravopis a normatívnosť písma, čitateľnosť. Ak jedno z týchto kritérií nebude vyhovovať, žiak prichádza o percentá. Veľmi zaujímavým bodom programu bola prezentácia o dvoch priekopníčkach slovenskej literatúry a o emancipácii slovenských žien, o Tereze Vansovej Elene Maróthy Šoltésovejo 150. výročí založenia Živeny, spolku slovenských  žien (1869 – 2019) v didaktickej  transformácii (práca s historickou tlačou s využitím  postupov konštruktivizmu).  Predstavila nám ich doc.Mgr.Ivica Hajdučeková, PhD. z FF UPJŠ v Košiciach.  V ženských spolkoch v 19. st. boli presadzované kresťanské hodnoty, rodina a národná reprezentácia.

    Projekt KEGA

-  Jazyk ako text, vysokoškolský materiál z praktickej štylistiky a didaktiky predstavila PhDr. Renáta Hlavatá, PhD.                  z FF  UKF v Nitre.

-  Využitie textu na ozrejmovanie vedomostí, vytváranie pamäťových stôp, dať pozor  redundanciu textu.

-  Nemá trieda bol názov ďalšieho vstupu, s podtitulom Škola (nie) je dráma. Mgr. Ivica Franeková z Divadla Jána Palárika z Trnavy nám predstavila mimoriadny projekt.  Dramaturgicky spracovaná téma nežnej revolúcie, holokaustu,  extrémizmu v súčasných podmienkach, ktorú aplikujú nezvyčajným spôsobom priamo do prostredia triedy.

Ďalší deň bol venovaný workshopom, a to didaktike a výučbe morfológie, ktorú viedla Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD. z katedry SJL Prešovskej univerzity PJŠ a  praktickej štylistike  sa venovala  PhDr. Martina Ivanová, PhD. z FF Košickej univerzity.

Pani Ološtiaková nám potvrdila, že aj nezáživná  morfológia je zábavná a objavná.

PhDr. Matina Ivanová, PhD.  nás navigovala na Korpusovú lingvistiku a na syntaktickú štruktúru vety.

Konferencia bola mimoriadne úspešná a obohacujúca. Poskytla nám veľký priestor na ďalšie skvalitňovanie učebného procesu. Veľmi oceňujeme nadviazaný kontakt a spoluprácu s univerzitnými učiteľmi a rovnako aj kontakt a spoluprácu s tvorcami inovatívnych učebníc a študijného materiálu z vydavateľstva Taktik a Orbis Pictus. Všetky novonadobudnuté poznatky a skúsenosti budeme v plnej miere aplikovať do našej každodennej práce a oboznámime aj  našich členov PK o inovatívnom pohľade na vyučovanie slovenčiny.

Fotogaléria

(Zapísali: Mgr. G. Kratochvílová, Mgr. L. Lorincz, foto: Mgr. G. Kratochvílová)

Novinky v kocke