Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Naši mladí štúrovci na olympiáde

V dňoch 15.10. až 21.10. prebiehal v našej škole 13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - školský rok 2020/2021 v kategórii C. Zapojilo sa do nej 18 žiakov  ôsmeho a deviateho ročníka. Olympiáda je rozdelená do 3 zložiek: jazykový test, transformácia textu, rečnícka (ústna časť). Jazykový test sa uskutočnil online formou v multimediálnej učebni, ostatné dve zložky boli  v našej réžii. Transformácia textu znamená, že žiaci daný text musia zmeniť na určitý slohový žáner, ktorý sa hodnotí podľa predpísaných kritérií: vonkajšia, vnútorná forma, kompozičné prvky, štylistika, pravopis, syntaktické konštrukcie a pod. Transformácia textu: NOC V KNIŽNICI. Úlohou bolo vytvoriť sloh - rozprávanie s prvkami opisu na základe informácií z  prečítaného textu. V tretej časti si účastníci olympiády vyskúšali svoj rečnícky talent  na tému: V čom vidím nebezpečenstvo sociálnej siete?

Hodnotil sa celkový dojem, pohotovosť, kultivovaný prejav, obsah, prozodické vlastnosti prejavu, originálnosť. Porotu tvorili Mgr. A.Levická, Mgr. S.Porhajašová, Mgr.G.Kratochvílová. Komisia mala veľmi náročnú úlohu, pretože výkony detí boli na vysokej úrovni, všetci výborne zvládli tému  aj  prozodické  vlastnosti prejavu. Výsledky a vyhodnotenie olympiády  zašle  IUVENTA do 6.11. Držíme všetkým účastníkom palce a ďakujeme im za prípravu, energiu, usilovnosť aj za  vytvorenie peknej a príjemnej atmosféry. 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Gabriela Kratochvílová)

Novinky v kocke