Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Možno Vás prekvapí, že uprostred rôznych vyhlásení ministerstva školstva a elektronicky organizovaných aktivít sa objavila na stránke našej školy aktivita, ktorá bezprostredne súvisí s prácou detí. Je to azda jediná súťaž, ktorá sa konala v tomto čase ohrozenia koronavírusom.

Jedná sa o výtvarnú súťaž, ktorá býva vyhlásená už na začiatku školského roka. Tematicky je zameraná na niektoré knihy z Biblie. Tento rok to bola Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Keďže v Cirkvi je vyhlásený Rok Božieho slova, tak sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby sme deti a mladých motivovali k čítaniu Svätého písma a aj k výtvarnému zobrazeniu nejakej udalosti. Už vo februári sme na hodinách náboženstva a výtvarnej výchovy horlivo pracovali.

viac

Drahí budúci “GeCeMáci“, rodičia uchádzačov o štúdium na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda, ani v tomto mimoriadnom období nechceme zabudnúť na Vás, našich budúcich študentov a Vašich  rodičov.  

Na všetkých Vás, aj keď ešte nepoznaných, už teraz myslíme a zahŕňame Vás do  našich modlitieb.

Minister školstva SR vydal dňa 28. 4. 2020  dlho očakávané „Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“, v ktorom určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na základe  tohto rozhodnutia upraví organizáciu, termíny a  kritéria na prijatie na štúdium, ktoré budú zverejnené na stránke školy (http://www.gcm.sk/) do 7. 5. 2020.

viac

Riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra, ZŠ sv. Svorada a Benedikta na základe usmernenia MŠVVa Š SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

 

V 2. polroku školského roka 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety:

viac

Vzhľadom na prerušenie vyučovania ministrom školstva od 30. marca 2020 do odvolania sa  zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na šk. rok 2020/2021 uskutoční v  termíne

od 15. do 30. apríla 2020.

 

Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou pomocou aplikácie Edupage (elektronická prihláška).

viac

PÁN JEŽIŠ KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH, ALELUJA!

 

Milí rodičia a priatelia,

 

blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť inak ako zvyčajne, a predsa Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre každého z nás a zvíťazil nad hriechom a smrťou, aby sme aj my mohli s ním povstať k životu!

Podobne ako prehovoril ku svojim apoštolom večer v prvý deň v týždni po svojom vzkriesení, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, a povedal im „Pokoj vám!“ hovorí to aj nám dnes.

viac

Vám všetkým malým i veľkým, ktorí ste spojení s našou Spojenou katolíckou školou v Nitre, od detí v Materskej škole cez Základnú školu až po tých najstarších študentov Gymnázia. Od bývalých a súčasných učiteľov, vychovávateľov, všetkých nepedagogických  zamestnancov, cez vedenie školy až ku všetkým rodičom a priateľom, zvlášť bývalým žiakom a študentom, ktorí spoločne vytvárame jednu veľkú rodinu okolo našej školy,

viac

Vážení rodičia, nakoľko bude vládou SR obmedzený voľný pohyb osôb, oznamujeme vám, že zajtra 

 

8.4.2020 nebude budova školy otvorená.

 

Odovzdať prihlášky na SŠ a prevziať si zápisný lístok svojho dieťaťa bude možné v stredu 15. 4. 2020 od 8:00 do 11:30 hod.

 

Za pochopenie ďakujeme.

viac

V čase prerušeného vyučovania sa snažíme s kolegami hľadať rôzne spôsoby výučby. Niektorí z nás hľadajú materiály na internete, tvoria videá, ankety, testy či priamo vyučujú online.

S pomocou firmy Sanding sa nám podarilo spustiť technológie od Microsoftu (Office 365, Teams). Vvďaka tomu môžeme mať pedagogické porady a komunikovať so žiakmi a rodičmi.

Spoločnosť SANDING s.r.o. sa zapojila do iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Jaroslava Kmeťa  “IT firmy pomôžte Slovensku”.

Ďakujeme.

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka, Mgr.B. Farkašová)

viac

Oznamujeme rodičom IX.A, V.A, V.B triedy, ktorých deti sa chystajú na stredné školy a osemročné gymnázia, že prihlášky na SŠ bude možné odovzdať v termíne

7. - 8. apríla 2020 v čase 8:00 – 11:00 v budove ZŠ.

Prihlášky musia byť podpísané žiakom a zákonným zástupcom (rodičom). Potvrdenie lekára sa nevyžaduje. Prosíme, aby prihlášky priniesol rodič osobne, nakoľko si prevezme zápisný lístok svojho dieťaťa.

viac
29-03 2020
Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:

viac
Novinky v kocke