Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, 

 

riaditeľ školy vydáva Dodatok č. 7 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

 

riaditeľ školy vydáva Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

riaditeľ školy vydáva dodatok k „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 26. 08. 2020 . Dodatok obsahuje  zmeny vykonané na základe aktualizácie manuálu MŠVVaŠ SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“ zo dňa 16. 09. 2020, ktoré sú prispôsobené na podmienky školy.

Nižšie Vám prinášane opatrenia platné do 30. 09. 2020. Celý dokument nájdete v prílohe.

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,


v prílohe nájdete "Dodatok č. 1 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19", ktorý je platný od 16. 09. 2020.

 

Dodatok od 16.09.2020

vedenie školy

viac

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách Vám oznamujeme, že riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra

 

p o s k y t u j e  

z prevádzkových a organizačných dôvodov 

riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2020 (pondelok) 

pre žiakov Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra .

 

Mgr. Radoslav Rusňák  - riaditeľ školy

viac

S úsmevom a možno trošku aj s obavami prišli medzi nás noví prváčikovia. Tešíme sa, že sa budete s nami v škole učiť, hrať a spoločne rásť. Prajeme vám, nech tento školský rok je pre vás a vašich rodičov požehnaním.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. B. Farkašová, foto: sr. Diana)

viac

Riaditeľstvo SKŠ oznamuje, že sa mení organizácia začiatku šk. roka.

 

Úvodná sv. omša tento školský rok nebude.

Otvorenie školského roka  prebehne individuálne v triedach.

 

Žiaci 1. ročníka – triedni učitelia počkajú žiakov pred budovou školy medzi 7:30 – 7:50 hod., spoločne prejdú do prváckych tried v sprievode  iba jedného zákonného zástupcu. V triede dostane zákonný zástupca všetky ďalšie informácie.

Žiaci 2. – 9. roč. – bez sprievodu rodiča prejdú do svojich tried, kde budú informovaní triednymi učiteľmi o hygienicko-epidemiologických opatreniach v škole a o organizácii šk. roka 2020/21.

     2. - 4. ročník – od 8:00  do  9:30 hod.

       5. - 9. ročník – od 9:00  do  10:00 hod.

viac

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Dovoľte nám informovať Vás o organizácii začiatku šk. roka 2020/2021.

2. 9. 2020 – Otvorenie školského roka

- Dochádzka do školy je pre žiakov povinná.

- Otvorenie školského roka 2020/2021 začne 2. 9. 2020 o 8:00 hod. sv. omšou v kostole Navštívenia Panny Márie (kláštorný) za dodržania všetkých hygienicko – epidemiologických opatrení. Povinné je mať rúško, žiaci budú sedieť podľa stanoveného zasadacieho poriadku, ktorý bude vyvesený na dverách kostola.

viac

Vážení rodičia,

 

pred začiatkom šk. roka 2020/2021 je povinnosťou zákonného zástupcu žiaka vyplniť Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.  Vyplnené tlačivá odovzdá rodič alebo žiak triednemu učiteľovi v stredu 2. 9. 2020. Tlačivá na stiahnutie: 

Zdravotný dotazník dieťaťa

Vyhlásenie zákonného zástupcu

V prípade, že si formuláre nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii vo vestibule školy 28.8.2020  a 31.8.2020  v čase od 7:30 do 14:00 hod.

viac

Vážení rodičia,

 

oznamujeme Vám, že testovanie novoprihlásených žiakov do jazykovej školy E-KU v šk. roku 2020/2021  sa z dôvodu šírenia koronavírusu 

uskutoční 2. septembra 2020 o 10:00 hod. v priestoroch jazykovej školy E-KU v budove Stapringu.

Je potrebné dodržať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.

 

Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy

viac
Novinky v kocke