Základná škola sv. Svorada a Benedikta
24-08 2020
Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na webovom sídle: 

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

V priebehu nasledujúceho týždňa Vás oboznámime s konkrétnymi podmienkami upravujúcimi prevádzku a vnútorný režim na našej základnej škole a s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Podrobnejšie informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy zverejníme do 28.8.2020.

Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy

 

viac

Vážení rodičia,

v spolupráci s jazykovou školou E-KU Nitra pripravujeme aj v novom školskom roku 2020/2021 jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka, ktoré budú v prípade dostatočného záujmu prebiehať priamo v priestoroch SKŠ Nitra (ZŠ sv. Svorada a Benedikta) v čase po vyučovaní, aj v rámci ŠKD.

V prípade ročníkov 1.–5. je predpokladaný čas konania kurzov pondelok/streda a utorok/štvrtok od 13:00 do 14:00 hod.

Pre starších žiakov budú kurzy organizované utorok/štvrtok v čase od 13:50 do 14:50, alebo v čase od 15:00 do 16:30 (čas konania pre jednotlivé skupiny bude upresnený prvý septembrový týždeň po vykonaní testovania a zaradení žiakov do skupín podľa úrovne ovládania jazyka).

viac
01-07 2020
Poďakovanie

Milí žiaci, drahí kolegovia, vážení rodičia a priatelia školy!

 

Ukončili sme školský rok 2019/2020. Bol zložitý a ťažký, nakoľko sme zrazu museli prejsť na vzdelávanie, na ktoré nebol nikto z nás pripravený. Prezenčné vzdelávanie sa zmenilo na dištančné. Bolo spojené s mnohými problémami s technickým zabezpečením a v mnohých, najmä viacdetných rodinách, to spôsobilo určite nemalé množstvo problémov, možno aj napätých situácií.

viac

Milí rodičia a žiaci,

oznamujeme Vám program nasledujúcich dní.

29. júna je účasť žiakov v škole dobrovoľná. Prosíme, aby žiak, ktorý príde prvý krát do školy, priniesol podpísané tlačivo Vyhlásenie rodiča.

30. júna od 8:00 do 9:30 hod. bude triednická hodina, v rámci ktorej žiaci dostanú vysvedčenie (je potrebné priniesť podpísané tlačivo Vyhlásenie rodiča, ak bude žiak prvý krát v škole).

 

O 10:00 hod. bude v kláštornom kostole ďakovná svätá omša.

 

Žiaci, ktorí si neprevezmú vysvedčenie 30.6., si ho môžu prevziať cez prázdniny na sekretariáte GCM počas úradných hodín. (sleduj http://www.gcm.sk)

 

Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu a porozumenie.

 

Pax Christi!

 

 

viac

Milá p. učiteľka,

bola si pre nás darom. Vďaka za Tvoju službu.

 

Milí kolegovia, rodičia, žiaci, priatelia,

 

nech sa páči malá spomienka na p. učiteľku Gulišovú vo fotogalérii.

Jedna z úspešných divadelných hier na ktorej sa p. učiteľka Gulišová podieľala: Keby kamene vedeli rozprávať.

Môžete si prečítať jej poďakovanie - Veselé spomienky na smutný dátum.

 

(text: B. Farkašová)

viac

Len nám triedu nezrúcaj, takto by sme mohli pokračovať v pesničke. Naši druháci si totižto popoludní v ŠKD veľmi radi zatancujú. Pri tanečných choreografiách nám pomáha interaktívna tabuľa, kde si pustíme piesne a tancujeme a  tancujeme J. O tanečníkov nie je núdza. Môžete si pozrieť fotografie.

 

Fotogaléria

(text a foto: Katarína Borovská)

viac
16-06 2020
Telefonát

Možno je to trochu zvláštny názov článku, ale hneď vám vysvetlím o čo ide. Deti z 2.A totižto pravidelne telefonujú so spolužiakmi, ktorí nechodia do školy a sú doma. Porozprávame sa spolu, zasmeje, hádame hádanky, hráme si na hudobných nástrojoch, spievame pesničky, ale čo je najdôležitejšie- utužujeme naše kamarátstva.

 

(text, foto: Katarína Borovská)

viac

Pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, v období do konca šk. roka 2019/2020, predkladá rodič  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Aktualizované tlačivo Vyhlásenie rodiča

Môžete si stiahnuť aj 

Potvrdenie dochádzky dieťaťa do a zo školy/ŠKD v čase od 1.- 30.6.2020 

viac

Vážení rodičia,

zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020:

  • Naša škola bude mať prevádzku od 7.00 do 16.00 hod., s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede alebo v spoločnom ročníku. viac
Novinky v kocke